บริการการทดสอบคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานสำหรับเครื่องจักรกลตามช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ทราบถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และยังเป็นการประเมินคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้เกิดสมรรถนะสูงสุดในการทำงานของเครื่องจักรกล

ให้บริการการอบรมเกี่ยวกับสารหล่อลื่น ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการหล่อลื่น และการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกล รวมถึงยังให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคภายในโรงงานและสถานประกอบการของท่าน

นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่พร้อมบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสารหล่อลื่น ทั้งในด้านการบำรุงรักษา และบริการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกล ผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน ซึ่งจะช่วยให้เห็นความร้อนที่แผ่ออกมาจากชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยไม่ต้องรื่อเครื่องจักรกลออกมา รวมถึงยังบริการให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น