เทคนิคสังเกตการปนเปื้อนหรือน้ำมันเสื่อมสภาพด้วยตัวเอง จากคู่มือ Japan!

05/08/2022

การตรวจสอบการปนเปื้อนหรือเสื่อมสภาพของน้ำมันที่ใช้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย

วันนี้ Eneos นำเสนอ 2 เทคนิค วิธีตรวจสอบคุณภาพน้ำมันง่าย ๆ แบบเบื้องต้นด้วยตัวเอง จากคู่มือ Japan !

1️⃣ สังเกตจาก ความขุ่นมัวหรือตะกอนนอนก้น 

“ใส” = ปกติ

“ความขุ่นมัว หรือตะกอนนอนก้น” = อาจมีความชื้นปนอยู่

เก็บตัวอย่างน้ำมันมาไว้ในขวดแก้ว 

– ตกตะกอนนอนก้นที่ก้นขวดทันที เปลี่ยนถ่ายน้ำมันและกรองเพื่อฟื้นฟูน้ำมันทันที

– หลังปล่อยทิ้งไว้ 1 วัน แล้วมีตะกอนสะสมที่ก้นขวด ให้กรองโดย Milipore filter และสังเกตสิ่งแปลกปลอมด้วยกล้องจุลทรรศน์

2️⃣ สังเกตการเปลี่ยนสี

น้ำมันหล่อลื่นจะเกิดการเปลี่ยนสีขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการออกซิเดชันขณะใช้งาน

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะแตกต่างกันไป ตามประเภทของสารเติมแต่งในน้ำมันหล่อลื่น 

ตัวอย่างน้ำมันที่ใช้งานใส่หลอดเก็บตัวอย่าง และเปรียบเทียบระดับการเปลี่ยนสีกับน้ำมันใหม่

ให้เก็บตัวอย่างน้ำมันที่ใช้งานใส่หลอดเก็บตัวอย่างและเปรียบเทียบระดับการเปลี่ยนสีกับน้ำมันใหม่