ความหนืดของน้ำมันสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของแบริ่ง

05/08/2022

การเลือกความหนืดของน้ำมันแบริ่งนั้น กำหนดจากเงื่อนไขในการออกแบบแบริ่ง

ซึ่งจะคาดคะเนถึงอุณหภูมิกับความหนืดไว้ก่อนล่วงหน้า ด้วยประสบการณ์โดยอิงจากความเร็วรอบการหมุนหรือโหลด เป็นต้น

จากนั้นจึงค่อยกำหนดระยะห่างแบริ่ง (bearing clearance), รูปแบบแบริ่ง, รูน้ำมัน, ร่องน้ำมัน, ปริมาณน้ำมัน

โดยเฉพาะแบริ่งกาบ (plain bearing) นั้น ในขณะที่ความเร็วรอบการหมุนและโหลดคงที่ ความหนืดจะขึ้นอยู่กับระยะห่างแบริ่ง

และจะส่งผลต่อความหนาของฟิล์มน้ำมัน (oil film), อัตราความเยื้องศูนย์, การสูญเสียจากแรงเสียดทาน (friction loss),

การเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิ, oil whip, ฯลฯ

มีตัวอย่างของการเลือกความหนืดที่ผิดพลาด จนทำให้เกิดการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิแบริ่ง, การสั่นสะเทือน, เสียงเสียดสี, การสึกหรอของแบริ่ง ปรากฏให้เห็นเป็นครั้งคราว